பனிவிழும் இரவு

I think you might like this book – “பனிவிழும் இரவு (Tamil Edition)” by Muthukumar M.

Start reading it for free: http://amzn.in/2nsIsnq

வெயில், பனி போன்ற காலநிலைகள் நம்முள் நாமறியாமல் இருக்கும் ஏதாவது ஒன்றை நமக்கு உணர்த்திவிட்டுச் செல்கின்றன. கூடவே மார்க்சியமும் சேரும்போது, ஏற்படும் ரசாயான மாற்றம் நம் புரிதல்களை அடுத்த தளத்திற்கு எடுத்துச் செல்கிறது.

This is the first book of mine in Kindle. You can read it free if you have ‘Kindle unlimited’.

The unique key word to search this book in kindle is ‘Super Deluxe’ 😉

Please do read and share your comments.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s