மழை

images (2)

சூல் கொண்ட மேகத்தின் குழந்தை.

குளிர்காற்றால் பிரசவிக்கப்பட்ட வருணன்.

இந்த கருமேகம் யாரைப் புணர்ந்து சூல் கொண்டது?

இருள் களையும் சூரியனுக்குத் தான் வெளிச்சம்.😉

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s